Naposledy aktualizováno: 04.05.2022 18:02:46
Na úvodní stranu

Místní knihovna Dambořice

KNIHOVNÍ ŘÁD 


 

Místní knihovna Dambořice, organizační složka obce


KNIHOVNÍ ŘÁD

V  souladu se  Zřizovací listinou Místní knihovny Dambořice, schválenou zastupitelstvem obce  podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)  je vydán tento knihovní řád.

 

I. Základní ustanovení

1.1      Poslání knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/200 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

 

1.2        Služby knihovny

   - půjčování naučné literatury a beletrie pro děti a dospělé

    - půjčování knihovních jednotek z výměnného fondu 

      MěK Hodonín

    - meziknihovní výpůjční služba

    - půjčování časopisů

    - využívání počítačů a internetu

    - informační služby (informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,        

      informace bibliografického a faktografického charakteru)

    - využívání čítárny

 

1.3       Placené služby
• knihovna účtuje poplatky:

-za registraci uživatelů

-za specializované služby

- poplatky sankční

 

Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem.

 

II. Čtenáři a uživatelé knihovnických a informačních služeb

1. Podmínky pro přijetí za čtenáře knihovny, uživatele internetu, čítárny
1.1 Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

1.2 Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující údaje: jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu.

1.3 Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

1.4 Uživatelem internetu se může stát řádně registrovaný čtenář  po předložení platného čtenářského průkazu.

1.5 Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. resp. podle vnitřní Směrnice o shromažďování a zpracování osobních údajů.

1.6 Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky a uhradit případné ztráty a poškození půjčených knihovních jednotek. U dětí do 15 let rodiče či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.


2. Čtenářský průkaz

2.1 Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Je nepřenosný, výjimky povoluje knihovník.

 2. 2 Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz. Bez čtenářského průkazu se knihy nepůjčují.

 

3. Poplatky
3.1 Registrační poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců.

 

3.2 Ceník

 

- půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací                zdarma


-
internet  ………………………………………………………………………………………                  zdarma

 

 

-registrační poplatek …………………………………………………         dospělí              40,- Kč

                                                                                děti               20,- Kč 

 

- meziknihovní výpůjční služba …………………………………………………                 zdarma

(poštovné podle platného Ceníku České pošty s. p. hradí zřizovatel)

 

- poplatky z prodlení ……………………………………                1. upomínka      5,- Kč

                                                                                                  2. upomínka    10,- Kč    

                                             

Pozn. Upomínka následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

 

3.3 Ceník náhrad:

 

- poškození knihovní jednotky nebo vazby ……………………………….....      20,- Kč

             

- ztráta knihovní jednotky ………………..........................................   cena knihy

                                                                               (+ manipulační poplatek 50,- Kč)

             

4. Povinnosti čtenáře
Čtenář je povinen:
4.1 Seznámit se s knihovním řádem a řídit se jeho ustanovením, respektovat pokyny knihovníka, dbát na ochranu majetku knihovny.
4.2 Prohlédnout si při půjčování knihovní jednotky a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.
4.3 Zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, chránit před poškozením, ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit do knihovny ve stanovené lhůtě. Nevystřihovat a nevytrhávat z nich, nevpisovat do nich poznámky a nepodtrhávat části textu.
4.4 Respektovat autorská práva a práva výrobců stanovená obecně platnými právními předpisy.
4.5 Oznámit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených ve čtenářské přihlášce.
4.6 Zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
4.7 Při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky a na vyzvání příruční zavazadlo. Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce je pokládáno za zcizení.
4.8 Čtenářům stiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo čtenářům, v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se nepůjčuje a není jim povolen vstup do knihovny. Čtenář je povinen tuto skutečnost ohlásit a zabezpečit desinfekci vypůjčených publikací.


5. Údaje o pobytu uživatele v knihovně
5.1 Uživatel je povinen odložit svrchní oděvy do prostoru k tomu určenému,  osobní věci si může vzít s sebou. Je povinností čtenářů se před vstupem do knihovny vyzouvat nebo používat ochranné návleky.

          III. Podmínky absenčního půjčování

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

1.1 Na čtenářský průkaz vystavený dítěti do 15 let se půjčuje pouze literatura určená čtenářům této věkové kategorie, výjimky povoluje knihovník.
1.2 Nezaplatí-li čtenář příslušné poplatky, bude mu půjčování přerušeno do uhrazení poplatku.

2. Vyhledávání knihovních jednotek
2.1 Čtenář si samostatně nebo s pomocí knihovníka vybírá knihovní jednotky ve volném výběru.


3. Výpůjční lhůta
3.1 Výpůjční lhůta na dostupné knihovní jednotky je 1 měsíc.
3.2 Výpůjční lhůta může být prodloužena (maximálně však 2x).
3.3 Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčené knihy před uplynutím výpůjční lhůty.

 

4. Meziknihovní výpůjční služba
4.1 Jestliže čtenář žádá dílo, které není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad MVS z jiné knihovny. Čtenář musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení určený půjčující knihovnou a respektovat i další jí stanovená omezení a zaplatit poštovné, není-li toto poštovné hrazeno zřizovatelem.

 

                           IV. Podmínky informačních služeb

1. Informační služby
1.1 K vlastnímu vyhledávání informací slouží knihovní fond naučné literatury a internet.

 

2. Využití výpočetní techniky
2.1 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2.2 Počítače umístěné v prostorách určených čtenářům jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici. Jejich zprovoznění a vypínání provádí knihovník.
2.3 Přístup na Internet je umožněn všem uživatelům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem pro využívání Internetu a ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
2.4 Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně půl hodiny. Tento čas lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
2.5 Uživatelé mohou používat výhradně instalovaný software. Není dovoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře. Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout.

 

 3. Reprografické a jiné kopírovací služby
3.1 Knihovna  neumožňuje kopírovací služby.

V. Poplatky, upomínky, náhrady

1. Poplatky z prodlení
1.1 Pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení. Účtují se po druhém písemném upomenutí.  
1.2 Povinnost platit poplatky z prodlení nastává po uplynutí výpůjční lhůty.
1.3 Výše poplatků z prodlení je určena podle platného ceníku – viz. výše .
1.4 Poplatky z prodlení lze prominout, jestliže zpoždění bylo prokazatelně způsobeno závažnými překážkami.

2. Upomínky
2.1 Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení knihovních fondů půjčených mimo budovu.
2.2 Po překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán. Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 1 měsíc.
2.3 Výši nákladů za jednotlivé stupně upomínek určuje ceník – viz. výše.
2.4 Zůstane-li upomínání bezvýsledné, následuje doporučený dopis vedoucí knihovny a dále vymáhání právní cestou.

3. Náhrady
3.1 Čtenář je povinen neprodleně nahlásit ztrátu nebo poškození půjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu vždy nahradit.
3.2 Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:
• nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání
• uhrazením nákladů na zhotovení kopie včetně vazby
Jestliže taková náhrada není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu škody:
• exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality
• finančním vypořádáním
3.3 V případě poškození nebo ztráty jednoho dílu vícesvazkového kompletu je čtenář povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části díla, jinak je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.
3.4 Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené nebo zničené knihovní jednotky. Poplatky jsou uvedeny v ceníku náhrad – viz. výše.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1. Stížnosti
1.1 Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit vedoucímu knihovny. Pro jejich vyřizování platí ustanovení příslušných zákonných norem.

2. Omezení práva používat služeb knihovny
2.1 Uživateli, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, mohou být vedoucím knihovny omezena práva používat jejich služeb. Povinnost nahradit způsobenou škodu platí i nadále.
2.2 Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.

3. Výjimky a dodatky ke knihovnímu řádu
3.1 Výjimky ze zásad knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

4. Schvalovací doložka

4.1 . Tento knihovní řád schválila Rada obce Dambořice na svém 66. zasedání dne 5. 3. 20 13

 

 V Dambořicích  dne 6. 3. 2013

 

 

                  Josef Kratochvil                                  Ing. Zbyněk Pastyřík

                       starosta                                      místostarosta

 


 

Provozní řád pro využívání veřejného internetu


1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem Obecní knihovny Dambořice a po seznámení s provozním řádem. Přístup na internet je zdarma.

2.Uživatelé musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

3. Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí Internetu (dále PC). Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně půl hodiny. Tento čas lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře.

5. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat pouze na svá přenosná média (např. flash).

6. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

7. Není povoleno používat počítačové hry, chatovat a navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech. Výjimky pro čtenáře mladší 15 let (hry) povoluje knihovník.

8. Provozovatel (Obecní knihovna Dambořice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu. V případě, že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit pracovníka knihovny.

9. Potřebuje-li uživatel použít síťovou tiskárnu k tisku, je povinen požádat knihovníka o  vytištění dokumentů. Tisk dokumentů je zdarma.

10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu.

11. Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k poškození počítače a jeho příslušenství a případné závady či poškození ihned ohlásit knihovníkovi. Škodu vzniklou vlastním zaviněním je povinen uhradit.